Cách chấm công trên file excel

Đơn vị thực hiện chấm công trên file excel, sau đó nhập khẩu file excel vào bảng chấm công trên phần mềm.

Chấm công trên file excel

Mô tả nghiệp vụ

Đơn vị thực hiện chấm công trên file excel, sau đó nhập khẩu file excel vào bảng chấm công trên phần mềm.

>>> Tham khảo các sản phẩm máy chấm công chính hãng http://kinhbacjsc.vn/may-cham-cong

Ví dụ minh họa

Ngày 30/06/2014, nhân sự nhập khẩu bảng chấm công từ file excel vào phần mềm
Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Ứng dụng Nhân sự trên hệ thống AMIS.VN hỗ trợ nhân viên nhân sự tích hợp việc chấm công trên file excel với ứng dụng sau:

Tạo bảng chấm công hàng tháng 

Vào Quản lýChấm công.

Tại màn hình thanh tác nghiệp, nhấn chọn phần Chấm công chi tiết theo thời gian.

Nhấn chọn biểu tượng  Thêm để tạo một bảng chấm công mới:

Lấy kết quả chấm công từ file excel của đơn vị

Vào Quản lýChấm công.

Tài màn hình thanh tác nghiệp, nhấn chọn phần Chấm công chi tiết theo thời gian.

Nhấn chọn Tiện íchNhập khẩu:

Tổng hợp bảng chấm công.

Nguồn:  AMIS.VN