Tìm hiểu Radio frequency là gì ? và bức xạ tần số radio

Radio frequency tần số thích hợp để phát sóng trên 104 Hz và dưới 3.1012 Hz. viết tắt là RF, còn gọi là phổ sóng vô tuyến (radio spectrum).

Radio frequency tần số thích hợp để phát sóng trên 104 Hz và dưới 3.1012 Hz. viết tắt là RF, còn gọi là phổ sóng vô tuyến (radio spectrum).

Digital Radio Frequency Monitor (DRFM)
bộ giám sát tần số vô tuyến số
High Energy Radio Frequency (FERF)
tần số vô tuyến năng lượng cao
Integrated Radio Frequency Unit (IRFU)
khối tần số vô tuyến tích hợp
Radio Frequency Choke (RFC)
cuộn cản tần số vô tuyến
Radio Frequency Data Communication (RFDC)
truyền số liệu tần số vô tuyến
radio frequency disturbance
nhiễu loạn tần số vô tuyến
Radio Frequency Identification (RFID)
nhận dạng tần số vô tuyến
Radio Frequency Interference (RFI)
nhiễu tần số vô tuyến
radio frequency interference suppression device
thiết bị chống nhiễu tần số vô tuyến
radio frequency noise
tiếng ồn tần số vô tuyến
Radio Frequency Spectrum (RFS)
phổ tần số vô tuyến
radio-frequency band
dải tần số vô tuyến
radio-frequency cable
cáp tần số vô tuyến
radio-frequency cavity preselector
bộ chọn trước hốc (điều hưởng) tần số vô tuyến
radio-frequency heating
nhiễu tần số vô tuyến
radio-frequency interference
nhiễu tần số vô tuyến
radio-frequency level
mức tần số vô tuyến
radio-frequency power supply
bộ nguồn tần số vô tuyến
radio-frequency spectrum
phổ tần số vô tuyến
radio-frequency transformer
máy biến áp tần số vô tuyến
radio-frequency transmission line
đường truyền tần số vô tuyến
RFI (radio-frequency interference)
nhiễu tần số vô tuyến
sharing of the radio-frequency spectrum
sự phân chia phổ tần số vô tuyến
standard radio frequency
tần số vô tuyến chuẩn
Tuned Radio Frequency (TRF)
tần số vô tuyến được điều chỉnh

Bức xạ tần số radio là gì (Radio Frequency Radiation ) 

Bức xạ tần số radio (Radio Frequency Radiation - sau đây gọi là bức xạ RF) là dạng bức xạ không ion hoá. Dải tần radio (RF) trải rộng từ 3 KHz đến 3000 GHz. Bức xạ RF hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là phát xạ các tín hiệu radio từ nguồn phát. Nguồn phát xạ được chia thành hai loại : phát xạ tự nhiên và nhân tạo. Nguồn phát xạ tự nhiên tiêu biểu là các vì sao, mặt trời, tầng Ion. Nguồn phát xạ nhân tạo chủ yếu là các hệ thống truyền thông. Trong dải RF đó là các hệ thống phát thanh quảng bá điều chế biên độ (AM) hoặc điều chế tần số (FM), các hệ thống vô tuyến truyền hình quảng bá VHF và UHF, hệ thống điện thoại di động, các hệ thống đạo hàng (radar) và các hệ thống thông tin vệ tinh,...